Muljono, B. E. (2013) “PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA UNTUK MENJUAL YANG DIBUAT OLEH NOTARIS”, Jurnal Independent, 1(2), pp. 59–70. doi: 10.30736/ji.v1i2.13.