Muljono, B. E. (2013). PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA UNTUK MENJUAL YANG DIBUAT OLEH NOTARIS. Jurnal Independent, 1(2), 59–70. https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.13