[1]
Rochmawanto, M. 2015. UPAYA HUKUM DALAM PERKARA KEPAILITAN. Jurnal Independent. 3, 2 (Sep. 2015), 25–35. DOI:https://doi.org/10.30736/ji.v3i2.41.